Howards Lane Car Park, Worth Matravers, Wareham, BH20 4HU